BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11               1                   1 1       1       1     1         1             1   1                     1   1     00
01 10     1                         1         1   1   2                         1     1         1                       1   01
02 16   1   1   1       1                     1       1   1   1               2 1                     1   1           2   1 02
03 16   1                           1 1 2   1               1     1       1         1 1 1       1                   1 2     03
04 16         1 1   1 1                 2   1       1 1       1 1     1             1                       1 1   1         04
05 13     2   1           1 1 1                                   1 1     1                   2 1 1                         05
06 12     1     1 1 1     1                                 1   1   1       1         1                   1         1       06
07 15     1     1 1                       1   1               1 1 1   1       1           2             1 1       1         07
08 12   1 1                     1     1       1         1                       1 1           1   1   1                 1   08
09 15       1   1           1       1               1   2             1 1                   1 1   2 1           1           09
10 16       1   1   1     1             1 1     1               1     1 1           1                 1 2             2     10
11 12     2                   1           1             1 1 1     1   1                 1                           2       11
12 15               1 1   2   1                   1   1     1                 1     2       1       1   1     1             12
13 20   1         3   2 1 1                 1 1     1 1 1                           1     1 1   2   1       1               13
14 16 2       1     1           1                 1 1               1       1 1       1   1     1         1           1   1 14
15 10         2           1       1               1                 1         1                     1             1     1   15
16 10           2       1                       1   1       2                 1                 2                           16
17 13 1     1                 2           1                   1 1 1                       1             2         1 1       17
18 22 1             1   2       1   1                 1                     1     1 1   1 1   1     3       1 1 4           18
19 9             1   1                         1     1           1                     1 2               1                 19
20 20     1                 1   1       1 1       1 1         1 1 1   1       1           1     1     1     2 2         1   20
21 13         1 1                     1     2 1             1 1       1             1         2                 1           21
22 17 1 1 1         1     1               1 1         1       1 1 2       1           1         1   1             1         22
23 18   1 1 1 1   1       1       1   1           1     1 1                           1   1             1 1   1 1         1 23
24 17         1                 1     2           1 1       1 1   1                   1         1 2     1             1   2 24
25 17       2                 2 1                         1     1     2           1 1 1 1                 2       1       1 25
26 15   1 2 1         1                   1               1     1 1 1                           1                 1 1   1 1 26
27 19   1     1         1   1 1           1 1                         1   1           3     2         1               1 3   27
28 12       1                     2 1     1   1 1               1                   1                       1   1       1   28
29 17       1   1 1         1   1       1     1 1         1         1                   1       2         1   1   1   1     29
30 19 1               1 1   1     1               1   3         1   1           1         1 2   2 2                         30
31 20   1         1                   1 1       1 1         1     1 1     1   1             1 1 1 1         1   1   2 1     31
32 14                           1         1                 1 1         1     2 1   1 1 1     1                 1   1       32
33 17           1 1 1         1 2   1       1       1                             1 1 1     1 1           1         2       33
34 29   1         1 1   3     1 1       2   1 1     1 1 1 1   1   1 1 1       1         1         1     2         2   1 1   34
35 12           1       1 2 2 1           1   1             1     1           1                                             35
36 16           1     1                   1 1         1     1 1 1   1 1           1           1       1 1     2             36
37 12   1               1           1 1                     1         1     1 1             1                 1       1   1 37
38 11       1       1         1   1               1   1 1       1         1                 1       1                       38
39 17     1 1   1 1           2 1       1 1         1                           1 2       1                     1 1 1       39
40 22       1 2   1   1 2     1   1           1         2   1 2     1       1 2           1         1                 1     40
41 14                     1     1               3                           1 1           1       1 1   1   1         2     41
42 12                   1                           2     1   1 1         1     1     2 1                       1           42
43 19 1   1 1     2                       1         1   2   1 1     2 1           2                                 1 1   1 43
44 17   2     1       1             1 1       1 1               1 1   1             1   1   1                 1   2         44
45 16     1 2   1                 2 1         1       1         1         1       1                 2 1 1                   45
46 24       1   1   1         1 1 1 1 1                       1   1 1 1 2 1 3 1                   2   1 1           1       46
47 28   1   2       1       2   1 1   1       1 1       1 1 1   1   2       1   1           1 1 1           2   1   1   1 1 47
48 18     1         1     2                   1 1         1 1     1     1 1 1 1         1             1   1   1           1 48
49 11 1                 1       1   1                     1       1     1             1           1             1       1   49
50 17 1                   2             1             1   1 1     2       1         1           1 1     1           1 2     50
51 7                 1   1                                         1     1       2                                       1 51
52 8                                   1     1   1                     1         1           1               1     1       52
53 17       1                 1     1   2                     1           2     1       1 2 1 1         1       1       1   53
54 21                               1 1 1   1   1       1 1   1         2 1   1 1 3                 1 1     1 1         1   54
55 18             1             1   2               2       1           2 1   1       1           2 1     1 1       1       55
56 6 1                 1       1 1                                                             2                           56
57 13               1           1   1       1   1 1               1         1             1   1     1             1       1 57
58 10 1         1                                 1 1           1     1                 1   1       1       1               58
59 13 1                           1         2                       1 1     1   2     1   1 1                     1         59
60 20   1     1   1 1       2   1 1           1   1                 1   1   1   1               1         1     1   2 1     60
61 11                               1 1   1                       1       2             1       1       1 1           1     61
62 20     1       2         1       1   1 1             1   1         1       1 1       1 1               1 2             3 62
63 13         1   1 1               1                 1   1   1 1                     1   1         1     1   1             63
64 17 1       2   1 1         1             1                 1   1         2       1       2                   1   1 1     64
65 20       1     1   1         1         1       1 2     1             1           1   1         2         1 3         1 1 65
66 21                   1             1 1 1   1   1   1 1           2       1   1 1   2 1         1   1     1 2             66
67 10         1                         1       1 1   2 1                                         1     1             1     67
68 20 1   1   1       1           1                     2 1 1                   2 1     1     1   1 1           2 1     1   68
69 14                                   2             1               1     2       1 1   2   1       3                     69
70 16   1   1 2       1                     1               1             1           1       1   1   1 3 1                 70
71 13           2               1                   1     1   1 1     1     1                 1                   1   1 1   71
72 24 1         1           1     1 1 1   1               2       1   1   1 1       1             1       3 3         1 2   72
73 19 2                     3           1 1   1   1             1   2 1   1               1     1     1       1           1 73
74 19 2 1     1     2 1           1                 1   1   1   1 1                 1       1 1             1           1 1 74
75 17         1       1 2 1 1   1     1         1                 1 1               1 1       1         1 1 1               75
76 20     1           1             1 2 1 1 1   1 1       1     1 1                 1     1         1   1       1 1     1   76
77 16         1     2   1 1                   1                         1       1 1     1             1   1     2 1     1   77
78 16     1     2                 2         1 1         1   1       1           1 2     1           1               1       78
79 18 1 2       1       1 1 1             1         1 1 1   1         1               1       1 1                 1 1       79
80 24     1       1   1           1 2       1   2                         1     1   1       2       2 1           2 1   1 3 80
81 13   1             2 1       1                                       2                         1   3       1 1           81
82 14                   1     1       2     2 1                       1 1         1                         1     2   1     82
83 15               1 1     1         3 1   2           1   1                   1                   1 1     1               83
84 11 1     1                           1         2       1   3                   1                                       1 84
85 16 1           1         3 1                                       1         1 1     1     1     1 1   1     1       1   85
86 9       1           1                               3       1             1 2                                           86
87 17     1 1         2                     2 1     1           2       1 1 1           2     1                         1   87
88 20   1         1 1     1   2 1   1         1 1 1           1     1   1           1     1   1 1         2                 88
89 9     1                 2 1                                         1       1     1     1                   1           89
90 12 1       1               1     1                     1                   1   1 2                 1       1   1         90
91 19         1   1   1     2   1 1   1   1   1   1     1                                   1 1   1   1 1 2                 91
92 18     1             1         2   1         1   1 1   1   1             1             2             1   1 2         1   92
93 14   1       1         1   1     1     1         3 1                   1                 1     1                       1 93
94 15     2   2 1                   1         1                       1     1     1     1             1 2           1       94
95 18 1 1           1 2   2       1       1       1       2   1               2     1           1               1           95
96 19   1   1   1   1   1 1   1       1     1   1 1   1                 1 1     1   1   1     1                     1       96
97 22 1 2         1       2     1 1   1         1 1 1 1                 1 1 1   1                   1       1 1         1 1 97
98 22 1         1   1         1         1   1   2         1 1           3   1 1         1   1       1 1     1   1         1 98
99 20 1 1   1         1           2       1   1 2                   1   1   1     1   1     1                 1   1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
deLetethebanjax wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb