BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 3                       1                                 1                                                           1 00
01 10       1               1               1             1   1 1                                 1         1         1 1   01
02 13               1       1             1         1       1             1 1               1   1       1     2 1           02
03 6                               1 1                           1 1                           1                   1       03
04 7 1                   1 1     1                                     1         1                   1                     04
05 14   1     1         2     1   1     1   1 1                 1     1                                 1 1           1     05
06 8             1     1 1   1               1 1                           1                                       1       06
07 11             1 2     2                             1             1         1           1         1       1             07
08 12                 1       1       1                   1       1             1 1 1                 2 1           1       08
09 6         1                       1                     1                                             1               2 09
10 10           1                         2     1       1                   1   1                 2     1                   10
11 12     1     1 1           1             1       1         1       1                           1         2   1           11
12 13                                     1                       2   1 1   1     1 1   1     1         1         2         12
13 13                       1                       2           1         1 1     2                 1   1     1   1     1   13
14 8   1             1           1                                     1 1                       1                 1   1   14
15 9 1             1     1 1                 1 1 1           1       1                                                     15
16 7 1                                       1 2           1                     1       1                                 16
17 9       1     1 1               1       1                   1         1               1                       1         17
18 8     2   1       1       1                                                                   1               1   1     18
19 17                 1 1         1     2   1   1     1   1             2         1     1     1     1 1         1           19
20 11             2       1             1                                             1     1     1       1       2     1   20
21 14   1       1 1       1         1           1           1 1   1           1   1 1 1                           1         21
22 11     1                   1           1             1         1 1       1         1     1       1                   1   22
23 11 1       1               1                   1       2         1       1 1 1                         1                 23
24 12 1 1                                     1             1 1     1                     1 1     1 1       1         1     24
25 14 3                 2         1           1                     1       1     1   1                             2     1 25
26 16 1       1                       1   1           1                   1     2   1 1       1 1     1       1       1   1 26
27 13     1     1                 1                 1   1 1           1     1 1     1 1           1     1                   27
28 22 3   1   2             1 1         1 1 1 1   1   1 1           1     1                 1         1 1             1 1   28
29 5                       1                         1                                           1         2               29
30 17       1       2           1     1       1   1   1 1         1             1   1   1 1     1     1           1         30
31 11           1           1 1 1 1 1               1             2                               1           1             31
32 10       1 1   1                 1   1                 1                                 1       2 1                     32
33 10               1       1       1     1     1                   1                                 2     1           1   33
34 8         1                 1 1                       1   1 1                         1                   1             34
35 15                           1     1     1       1                   1 1             2   1 1 1         1         1 1   1 35
36 8 1                           2 1             1         1               1                                             1 36
37 5   1 1         1                                                                                     1             1   37
38 17     1         2           1 1   1           1       1 1     1   1             1         1   1             1       2   38
39 12       2           1   1 2             1                 1                     1     1         1               1       39
40 5                         1     1   1                   1                                                 1             40
41 13   1             1                         2 1 1 1                       1                 2   1             1 1       41
42 10                 2               1       1 2                                     2 1 1                                 42
43 14           1       1       1       1             1         2   1     2             1       1         1             1   43
44 4         1                                         1         1                           1                             44
45 12         1   1         1 1           1 2 1 1           1                           1                   1               45
46 15                             2 1     1       1   1             2         2         1   1         1   1           1     46
47 12       1 1   1   1 1     1                           1 1   1             1     1                               1       47
48 7 2                                                           1 1   1     1                         1                   48
49 11                     1             1           1         1     1   1     1             1 1 1         1                 49
50 14           1                   1             2             1 1       1 1     1   1 1                 1     1       1   50
51 8     1           1                     1 1                                 1           1   1                   1       51
52 11       1             1 1   1                                       1       1   1 1 1     1           1                 52
53 17                   1 1   1                       1 1   1 1         1 1     2   1 2     1       1   1                   53
54 7   1                                           1 1                                 1 1 1                         1     54
55 9       1       1               2 1                                 1   1             1                           1     55
56 14       1 2 1     1                 1         1     2       1       1     1                   1               1         56
57 16             1   1   1 1             1   1     2     1                 1     1     1 2                 2               57
58 14           1   1                     1                     2             1 1   1   1     1     1     1     1     1     58
59 14   2                     1   1   1               1     2 1                     1                     1       2   1     59
60 8       1             1                                 1       1   1       1             1                 1           60
61 7       1           1         1         1 1                       1                                     1               61
62 8                     1                           1             1                         1 1               1 1     1   62
63 15       1 1       1   1     1       1                       1     1         1           1       3                   1 1 63
64 5               1                   1                             1   1   1                                             64
65 13                   1   1               1                 1   1   2   1         1                   1 1         2       65
66 12   1         1       1     1 1             1 1                         1           1                       1     1   1 66
67 12         2 1 1             1     1           1         1               1                       1           1       1   67
68 7     1     1     1                             1                         1               1                       1     68
69 7   2                             1                 1           1                     1                     1           69
70 12   1           1 1         1                         1 1               1     1           1 1     1       1             70
71 14     2 1                   1   2   1     1 1                                       1         1           1     1     1 71
72 9     1                                                       1 1                     1                 1 1 1       1 1 72
73 3       1                     1                                                                   1                     73
74 13   2       1               1               1 1                               2   1       1                 1 1 1       74
75 14                         1 1                 1 1                 1   1     1 1 1   1       2 1               1         75
76 11   1   1 1                       1       1       1 1             1                       1                 1   1       76
77 17     1     1 1           1 1           1                 2   1 1     1   2             1               1         1   1 77
78 9     1                         1                             1   1                   1 1                   1 1 1       78
79 16     1       1         1             2             1     1 1     1             2                   1 1 1 2             79
80 5   1                         1         1                   1                                                     1     80
81 6           1       1 1     1                                                                       1     1             81
82 7     1                     1                 1                                   1     1   1     1                     82
83 6       1             1                 1             1                                                     2           83
84 12           1           1         1 1             1   2       1                   1                 1   1           1   84
85 9 1                               1               1 1   1   1                             1   1                       1 85
86 11           1 1             1   1             1     1                 1               1   1   1   1                     86
87 16   1         1         1                         1   1             1 2   1   1 1 1             2 1                   1 87
88 8                                   1                                       1       1 1   1             2             1 88
89 4                                                           1                                       1     2             89
90 11       1   1                       1 1   1     1         1               1       1                   1               1 90
91 10     1         1 2 1                   1   1     1               1                             1                       91
92 10 1                   1         1       1 1     1   1                                 1                       1   1     92
93 13             1                     1         1 1     1   1                   1       1     2   1   1     1             93
94 9                 1                   2             1   1   1       2     1                                             94
95 10           1                     1                 1     1         1                   1             2             1 1 95
96 17               1 1 2             2 1       1     1               1 1       1                 1   1         1     1   1 96
97 11               1               1     1   1           1                 1   1               1       1   1 1             97
98 4 1                 1                           1                                                               1       98
99 6                   1                                           1       1     1   1                 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
deLetethebanjax wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb